Sunday, September 12, 2004

Birthday Cake

                            (^) (^) (^) (^)
                                           ||  ||  ||  ||
                                                        @@@@@@
                                                       |
*  Jessie   *|
                                                       |   10
*8*98  |
                                                     @
@@@@@@

No comments: